ข้อมูลการลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน โครงงานวิทยาศาสตร์และองค์การนักวิชาชีพฯ
ข้อมูลลงทะเบียน (นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม) อวท. แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 7 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดใหญ่) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
2 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดกลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
3 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดเล็ก) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
4 เข้าร่วมประชุม อวท. (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 79 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 79)
รายละเอียด
5 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดเล็ก) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
6 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดกลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
7 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดใหญ่) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด

จำนวน 7 รายการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line