ข้อมูลการลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน โครงงานวิทยาศาสตร์และองค์การนักวิชาชีพฯ
ข้อมูลลงทะเบียน (นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม) ทักษะพื้นฐาน แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 24 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 14 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 14)
รายละเอียด
2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 15 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
5 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 14 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
7 การประกวดโฟล์คซองคนพันธุ์ R (ระดับ ทีม)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
8 การประกวดวงดนตรีสากล (ระดับ ทีม)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
9 การประกวดดนตรีไทย จะเข้ (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
10 การประกวดตนตรีไทย ซอด้วง (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
11 การประกวดดนตรีไทย ซออู้ (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
12 การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
13 การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
14 การประกวดตนตรีไทย ระนาดเอก (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
15 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
16 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
17 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
18 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 15 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
19 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 18 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 18)
รายละเอียด
20 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ทีม)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
21 การประกวดมารยาทไทย (ระดับ ทีม)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
22 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ระดับ เดี่ยว)
(ลงทะเบียน 15 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
23 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
24 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 10)
รายละเอียด

จำนวน 24 รายการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line