ข้อมูลการลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน โครงงานวิทยาศาสตร์และองค์การนักวิชาชีพฯ
ข้อมูลลงทะเบียน (นักศึกษา/ครูผู้ควบคุม) ทักษะวิชาชีพ แยกเป็นประเภทกิจกรรม

จำนวน 70 รายการ

# ประเภทกิจกรรม
1 งานจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
2 งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
3 งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
4 งานยานยนต์แก๊สโซลีน (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
5 งานยานยนต์ดีเซล (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
6 งานปรับอากาศยานยนต์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
7 งานตัวถังและสี (ปวส.) (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
8 งานกลึงชิ้นงาน (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
9 งานวัดละเอียด (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
10 เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 15 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
11 มาตรวิทยามิติ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 15 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
12 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
13 การเชื่อม GTAW&SMAW (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 10)
รายละเอียด
14 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 14 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 14)
รายละเอียด
15 งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
16 การเชื่อม GTAW&GMAW&SMAW (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
17 งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
18 การติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 18 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 2 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
19 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
20 งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
21 การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 15)
รายละเอียด
22 ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 14 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 14)
รายละเอียด
23 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
24 การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
25 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
26 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
27 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
28 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
29 การจัดการระบบเครือข่าย (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
30 การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
31 งานปูน (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 19 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 19)
รายละเอียด
32 งานไม้ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 14 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 14)
รายละเอียด
33 ประมาณราคางานก่อสร้าง (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
34 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 10)
รายละเอียด
35 การเขียนแบบก่อสร้าง (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
36 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
37 งานคอนกรีต (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 18 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 18)
รายละเอียด
38 งานฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
39 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 16 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
40 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 17)
รายละเอียด
41 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
42 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
43 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
44 การนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 14 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 14)
รายละเอียด
45 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative Marketing Plan" (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
46 การเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
47 การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
48 พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 17 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 16)
รายละเอียด
49 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
50 การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
51 การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
52 การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 11)
รายละเอียด
53 การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
54 การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
55 การประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
56 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
57 การออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
58 จิตรกรรมไทย (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
59 การวาดภาพ (Deawing) (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
60 การออกแบบเขียนแบบตกแต่ง (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
61 การออกแบบนิเทศศิลป์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
62 การออกแบบเครื่องประดับ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
63 การออกแบบเครื่องประดับ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
64 การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
65 การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
66 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
67 การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
68 การจัดทำรายการนำเที่ยว (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
69 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
70 เทคโนโลยีเครือข่าย (ระดับ ปวส.)
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด

จำนวน 70 รายการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line