ข้อมูลการลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน โครงงานวิทยาศาสตร์และองค์การนักวิชาชีพฯ
ข้อมูลลงทะเบียนกรรมตัดสิน/กรรมการดำเนินงาน แยกเป็นประเภทกิจกรรม


ลำดับที่ ประเภทกิจกรรม
1 งานจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
2 งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
3 งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
4 งานยานยนต์แก๊สโซลีน (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
5 งานยานยนต์ดีเซล (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
6 งานปรับอากาศยานยนต์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 2 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
7 งานตัวถังและสี (ปวส.) (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
8 งานกลึงชิ้นงาน (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
9 งานวัดละเอียด (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
10 เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
11 มาตรวิทยามิติ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
12 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
13 การเชื่อม GTAW&SMAW (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
14 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
15 งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
16 การเชื่อม GTAW&GMAW&SMAW (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
17 งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
18 การติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
19 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
20 งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
21 การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
22 ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
23 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
24 การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
25 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
26 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
27 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
28 การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
29 การจัดการระบบเครือข่าย (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
30 การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
31 งานปูน (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
32 งานไม้ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
33 ประมาณราคางานก่อสร้าง (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
34 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
35 การเขียนแบบก่อสร้าง (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
36 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
37 งานคอนกรีต (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 7)
รายละเอียด
38 งานฝึกฝีมือ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
39 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
40 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
41 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
42 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
43 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
44 การนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 11 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 11)
รายละเอียด
45 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative Marketing Plan" (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
46 การเขียนแผนธุรกิจ (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 11 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 10)
รายละเอียด
47 การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
48 พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 12)
รายละเอียด
49 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 8 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
50 การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 13 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 13)
รายละเอียด
51 การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 11 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 2 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
52 การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
53 การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
54 การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
55 การประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 6)
รายละเอียด
56 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
57 การออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 11 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 10)
รายละเอียด
58 จิตรกรรมไทย (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
59 การวาดภาพ (Deawing) (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
60 การออกแบบเขียนแบบตกแต่ง (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
61 การออกแบบนิเทศศิลป์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 9)
รายละเอียด
62 การออกแบบเครื่องประดับ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
63 การออกแบบเครื่องประดับ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
64 การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 11 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 11)
รายละเอียด
65 การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 10 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 10)
รายละเอียด
66 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 12 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 11)
รายละเอียด
67 การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 2 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
68 การจัดทำรายการนำเที่ยว (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
69 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
70 เทคโนโลยีเครือข่าย (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 7 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
71 การตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
72 การตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
73 การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
74 อาหารจานเดี่ยว (ระดับ ทีม) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
75 ลีลาศ (ระดับ ทีม) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
76 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 2 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
77 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 3 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
78 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
79 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
80 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
81 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
82 การประกวดโฟล์คซองคนพันธุ์ R (ระดับ ทีม) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 2)
รายละเอียด
83 การประกวดวงดนตรีสากล (ระดับ ทีม) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
84 การประกวดดนตรีไทย จะเข้ (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
85 การประกวดตนตรีไทย ซอด้วง (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
86 การประกวดดนตรีไทย ซออู้ (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
87 การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
88 การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
89 การประกวดตนตรีไทย ระนาดเอก (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
90 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
91 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
92 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
93 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
94 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
95 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ระดับ ทีม) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
96 การประกวดมารยาทไทย (ระดับ ทีม) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 2 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
97 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (ระดับ เดี่ยว) )
(ลงทะเบียน 6 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 1 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
98 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 9 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 8)
รายละเอียด
99 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 5 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 5)
รายละเอียด
100 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดใหญ่) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
101 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดกลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
102 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดเล็ก) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
103 โครงงานวิทยาศาสตร์-ปวช. (ระดับ ปวช.) )
(ลงทะเบียน 3 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 3)
รายละเอียด
104 โครงงานวิทยาศาสตร์-ปวส. (ระดับ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 4 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 4)
รายละเอียด
105 เข้าร่วมประชุม อวท. (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 31 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 3 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 28)
รายละเอียด
106 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดเล็ก) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 0 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 0)
รายละเอียด
107 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดกลาง) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
108 ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดใหญ่) (ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) )
(ลงทะเบียน 1 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 0 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด
109 กรรมการฝ่ายอำนวยการ (ระดับ บริหาร) )
(ลงทะเบียน 2 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 1 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 1)
รายละเอียด

Note that we start the search in tbody, to prevent filtering the table headers.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line