ข้อมูลการลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ วิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน โครงงานวิทยาศาสตร์และองค์การนักวิชาชีพฯ
ข้อมูลลงทะเบียน ผู้บริหาร แยกเป็นประเภทกิจกรรม


ลำดับที่ ประเภทกิจกรรม
1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ (ระดับ บริหาร)
(ลงทะเบียน 56 - ดำเนินการกรอกข้อมูล 0 - ยืนยันข้อมูล 6 - แจ้งการโอนเงิน 0 - ลงทะเบียนเรียบร้อย 50)
รายละเอียด

จำนวน 1 รายการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line