ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน วิชาชีพระยะสั้น โครงงานวิทยาศาสตร์ และองค์การนักวิชาชีพฯ

ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยจำนวนผู้ลงทะเบียนในระบบ

นักเรียน/นักศึกษา

ครูผู้ควบคุม

กรรมการตัดสิน/ดำเนินงาน

ผู้บริหาร


รายงานผลการแข่งขัน

# กลุ่ม กิจกรรม สถานที่แข่งขัน
1 ทักษะวิชาชีพ งานจักรยานยนต์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
2 ทักษะวิชาชีพ งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
3 ทักษะวิชาชีพ งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
4 ทักษะวิชาชีพ งานยานยนต์แก๊สโซลีน (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
5 ทักษะวิชาชีพ งานยานยนต์ดีเซล (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
6 ทักษะวิชาชีพ งานปรับอากาศยานยนต์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
7 ทักษะวิชาชีพ งานกลึงชิ้นงาน (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
8 ทักษะวิชาชีพ งานวัดละเอียด (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
9 ทักษะวิชาชีพ เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
10 ทักษะวิชาชีพ มาตรวิทยามิติ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
11 ทักษะวิชาชีพ ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
12 ทักษะวิชาชีพ การเชื่อม GTAW&SMAW (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
13 ทักษะวิชาชีพ ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
14 ทักษะวิชาชีพ งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
15 ทักษะวิชาชีพ การเชื่อม GTAW&GMAW&SMAW (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
16 ทักษะวิชาชีพ งานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
17 ทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
18 ทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
19 ทักษะวิชาชีพ งานออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
20 ทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
21 ทักษะวิชาชีพ ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
22 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
23 ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
24 ทักษะวิชาชีพ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
25 ทักษะวิชาชีพ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
26 ทักษะวิชาชีพ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
27 ทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
28 ทักษะวิชาชีพ การจัดการระบบเครือข่าย (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
29 ทักษะวิชาชีพ การพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ (ปวช. หรือ ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
30 ทักษะวิชาชีพ งานปูน (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
31 ทักษะวิชาชีพ งานไม้ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
32 ทักษะวิชาชีพ ประมาณราคางานก่อสร้าง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
33 ทักษะวิชาชีพ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
34 ทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบก่อสร้าง (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
35 ทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
36 ทักษะวิชาชีพ งานคอนกรีต (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
37 ทักษะวิชาชีพ งานฝึกฝีมือ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
38 ทักษะวิชาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
39 ทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
40 ทักษะวิชาชีพ พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
41 ทักษะวิชาชีพ พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
42 ทักษะวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
43 ทักษะวิชาชีพ การนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
44 ทักษะวิชาชีพ กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative Marketing Plan" (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
45 ทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
46 ทักษะวิชาชีพ การจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า (ปวช. หรือ ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
47 ทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (ปวช. หรือ ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
48 ทักษะวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
49 ทักษะวิชาชีพ การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
50 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
51 ทักษะวิชาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
52 ทักษะวิชาชีพ การประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
53 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
54 ทักษะวิชาชีพ การประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
55 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
56 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
57 ทักษะวิชาชีพ จิตรกรรมไทย (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
58 ทักษะวิชาชีพ การวาดภาพ (Deawing) (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
59 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบเขียนแบบตกแต่ง (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
60 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบนิเทศศิลป์ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
61 ทักษะวิชาชีพ การออกแบบเครื่องประดับ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
62 ทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender (ปวช. หรือ ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
63 ทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender (ปวช. หรือ ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
64 ทักษะวิชาชีพ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช. หรือ ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
65 ทักษะวิชาชีพ การนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
66 ทักษะวิชาชีพ การจัดทำรายการนำเที่ยว (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ผลการแข่งขัน
67 ทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
68 ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีเครือข่าย (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
69 วิชาชีพระยะสั้น การตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
70 วิชาชีพระยะสั้น การตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
71 วิชาชีพระยะสั้น การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
72 วิชาชีพระยะสั้น อาหารจานเดี่ยว (ทีม) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
73 วิชาชีพระยะสั้น ลีลาศ (ทีม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
74 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (เดี่ยว) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
75 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง (เดี่ยว) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
76 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย (เดี่ยว) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
77 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง (เดี่ยว) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
78 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงสากล ชาย (เดี่ยว) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
79 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงสากล หญิง (เดี่ยว) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
80 ทักษะพื้นฐาน การประกวดโฟล์คซองคนพันธุ์ R (ทีม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
81 ทักษะพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีสากล (ทีม) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ผลการแข่งขัน
82 ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย จะเข้ (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
83 ทักษะพื้นฐาน การประกวดตนตรีไทย ซอด้วง (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
84 ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ซออู้ (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
85 ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
86 ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
87 ทักษะพื้นฐาน การประกวดตนตรีไทย ระนาดเอก (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
88 ทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
89 ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
90 ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
91 ทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
92 ทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
93 ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ทีม) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
94 ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย (ทีม) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
95 ทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน (เดี่ยว) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
96 ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
97 ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการแข่งขัน
98 อวท. สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดใหญ่) (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขัน
99 อวท. สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดกลาง) (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขัน
100 อวท. สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (ขนาดเล็ก) (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขัน
101 อวท. เข้าร่วมประชุม อวท. (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขัน
102 อวท. ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดเล็ก) (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขัน
103 อวท. ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดกลาง) (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขัน
104 อวท. ประกวดองค์การมาตรฐานดีเด่น (ขนาดใหญ่) (ปวช. หรือ ปวส.) โรงแรมไพลิน สุโขทัย ผลการแข่งขันวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ที่อยู่ 2/4 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055 611 201 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ Line